Pomoc i obsługa klienta 500-613-400
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego


§1 Słownik pojęć

1. Sprzedawca, Administrator danych – Paweł Drumlak, z siedzibą w Lublinie, ul. Władysława Kunickiego 57 20-422 Lublin , NIP: 945-206-64-62, Regon: 060710433, nr tel. 81 532 76 18 , adres e-mail: shop@yanosik.sklep.pl
2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.yanosik.sklep.pl , za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta)
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Regulamin – niniejszy Regulamin.
6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
7. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

§2 Jakość Towarów

1.  Produkty sprzedawane przez Sklep są produktami pełnowartościowymi, dystrybuowanymi bezpośrednio przez producentów i posiadającymi pełną gwarancję producentów.
2. Sprzedający zapewnia, iż stosownie do obowiązujących przepisów prawa, zobowiązany jest do zapewnienia zgodności Towarów z umową. Obowiązek powyższy oznacza konieczność dostarczenia Towarów bez wad fizycznych oraz prawnych.

§3 Zamówienia

 1. Sklep www.yanosik.sklep.pl umożliwia kontakt oraz składanie Zamówień w następujący sposób:
- Za pośrednictwem sklepu internetowego wypełniając poprawnie formularz zamówienia dostępnego pod adresem www.yanosik.sklep.pl
- Telefonicznie pod numerem : 81 532 76 18 , 500 613 400 , 500 387 337 , 500 413 400
- Odwiedzając naszą placówkę pod adresem : Ul. Władysława Kunickiego 57 , 20-422 Lublin
2. Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z posiadaną przez Kupującego taryfą operatora.
3.Po ukończonym zamówieniu , bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią potwierdzenia zamówienia i sprawdzenie poprawności zawartych w nim danych. W razie stwierdzenia niezgodności przesłanych danych, prosimy o kontakt ze Sprzedającym poprzez adres e-mail : shop@yanosik.sklep.pl lub numer telefonu : 81 532 76 18 , 500 613 400 , 500 387 337 , 500 413 400
4. Kupujący zamawiając towar przesyłką pobraniową , zobowiązuje się do jej odebrania W sytuacji, kiedy towar pozostaje nieodebrany a kupujący jeszcze nie uiścił ceny sprzedawcy , sprzedającemu przysługuje możliwość roszczenia o jej zapłatę.
5. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep internetowy www.yanosik.sklep.pl należy dodać wybrany towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie sklepu.
6. Dla szybkiej i sprawnej realizacji zamówienia bardzo istotne jest podanie danych kontaktowych, przede wszystkim adresu e-mail oraz telefonu.

§4 Realizacja zamówień

1. Kupujący zobowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.
2. W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu Zamówienia.
3. Sprzedawca realizuje dostawę towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej. Dostawa jest możliwa jedynie na terenie Polski.
4. Przesyłki kurierskie dostarczane są w godzinach od 9.00 do 17.00, w terminie 2-3 dni od daty zawarcia umowy. Termin ten może ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż do 30 dni, jeżeli zamówiony Towar sprowadzany jest z magazynu zagranicznego, o czym Kupujący zostanie poinformowany.
5. Dokument sprzedaży Kupujący otrzymuje w formie zależnej od tego jaką wybrał podczas zamawiania towaru . Paragon lub faktura VAT są dostarczane razem z zamówionym towarem w formie papierowej , lub w formie elektronicznej wysyłane na adres e-mail podany przez Kupującego 

§5 Płatności

Sprzedawca umożliwia następujące sposoby realizacji płatności:
- Gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym zamówionego towaru
- Gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej dostarczającego zamówiony towar ( za pobraniem )
- Płatność przelewem – zamówienia realizujemy natychmiast po zaksięgowaniu środków na naszym koncie.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§6 Kontrola zawartości przesyłki

Przed odebraniem towaru prosimy o dokładne sprawdzenie, czy dostarczony towar jest zgodny ze złożonym zamówieniem. Opony do transportu są spięte taśmą pakową lub folią w sposób, który umożliwia odczytanie z nich podstawowych informacji. Jeśli nie możecie Państwo ich odczytać, prosimy o rozpakowanie paczki w obecności kuriera. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem należy odmówić odbioru i niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu internetowego DDCentrum w celu wyjaśnienia sytuacji. Jeśli dotarła do Państwa uszkodzona przesyłka prosimy o spisanie protokołu szkody w obecności kuriera i niezwłoczne skontaktowanie się z obsługą sklepu

§7 Odstąpienie od umowy

1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. od dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Konsumenta
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłany jest Kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.
3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu:
a) W sytuacji, gdy do chwili skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia, sprzedawca poniósł już uzasadnione koszty w związku z tym, że zaczął wykonywać umowę, konsument jest zobowiązany do pokrycia tych kosztów.
b) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
c) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
d) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest wykonanie usługi i została ona w pełni wykonana.

4. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, iż sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Konsumenta.
6. Wszystkie dokonane przez Klienta będącego Konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7. Płatności, o których mowa w ust. 6 zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
9. Kupujący będący Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§8 Dowód Zakupu

Faktura VAT, będąca dowodem zakupu jest wysyłana do Państwa za pośrednictwem e-maila lub w formie papierowej , dołączonej do zamówionej przez Państwa przesyłki . Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE Unii Europejskiej w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798)
faktura VAT nie wymaga podpisu ani pieczątki

§9 Reklamacje

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)
2.Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
3.Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
4.Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§10 Gwarancje

1. W wypadku towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.
2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądz dystrybutora

§11 Ochrona danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Kupującego.
3. Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
5. Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

§12 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu, obowiązujące na terenie Polski.
2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.
3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
4. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
5. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
6. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

§13 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin sklepu”.
4. Platforma ODR - Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl